OFERTA PRACY - MENEDŻER SPORTU

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

_MENEDŻER SPORTU__

 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo,  
 • wymagania: preferowane wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, prawo jazdy kat. B,  umiejętność organizowania pracy i współpracy w zespole, dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej,
 • inne dokumenty m.in. opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty pracy w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko menedżera sportu – GOSiR Dopiewo” w terminie  do 7 lutego 2022 roku osobiście, pocztą na adres:  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo lub drogą mailową na adres napierala@dopiewo.pl