Deklaracja dostępności

Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności serwisu gosir.dopiewo.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gosir.dopiewo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 28.01.2001 r.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis zawiera dokumenty XLS, DOC, lub PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o narzędzie European Internet Inclusion Initiative checkers.eiii.eu wg którego dostępność strony wynosi 93,58 % (na dzień 31 marca 2020 r.).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Napierała, gosir@dopiewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 81 48 262. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie posiada obiekty rekreacyjno-sportowe ulokowane na terenie Gminy Dopiewo. Wykaz obiektów z adresami, telefonem kontaktowym do obsługi oraz e-maili dostępny jest na stronie internetowej https://gosir.dopiewo.pl w zakładce BAZA oraz zakładce KONTAKT.

Siedziba główna Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie znajduje się przy ul. Polnej 1a w Dopiewie, gdzie po wejściu do budynku od strony „małego” parkingu na parterze w pomieszczeniu nr 1 znajduje się portiernia i obsługa. Na piętrze w pomieszczeniach nr 22 oraz 23 znajdują się biura administracji. Dostęp do tego portierni nie jest utrudniony. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów.

Dostęp do poszczególnych obiektów/pomieszczeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie jest dość dogodny. Na częściowe utrudnienia mogą natrafić osoby z dysfunkcją ruchu chcące skorzystać z sali aerobiku, siłowni i sali konferencyjnej w budynku znajdującym się w Dopiewie przy ul. Polnej 1a. Pozostałe obiekty jak boiska zewnętrzem, tereny rekreacyjne nad jeziorem, czy główna hala sportowa znajdują się na jednym poziomie, w przypadku dostania się na trybuny hali sportowej na zewnątrz budynku znajduje się podjazd do wózków a w środku stanowisko. Biura administracji znajdują się na piętrze, na które prowadzi tylko klatka schodowa. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzki obsługiwane są na poziomie zero budynku znajdującego się przy ul. Polnej 1a.