Regulamin monitoringu wizyjnego

Jesteś tutaj

Regulamin określa cele i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w GOSiR Dopiewo, miejsca instalacji kamer systemu monitoringu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a, NIP: 7772954039.

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: iod.gosir@dopiewo.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci wizerunku w celu:

 1. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia.

 2. Realizacji zadań wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019.0.1040) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, oraz w celu ochrony mienia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 1. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego,

 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 3. podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

 • osoby upoważnione przez administratora,

 • osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele,

 • organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa

 • odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego:

 1. przez okres do 7 dni od dnia nagrania,

 2. po upływie okresu czasu wskazanego powyżej, nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

 3. na podstawie wniosków uprawnionych organów publicznych przedłużamy okres przechowywania wskazanych nagrań do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

Prawa osób objętych monitoringiem

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu

 2. prawo do informacji o objęciu osoby monitoringiem wizyjnym,

 3. prawo dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby), oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii (dotyczy wizerunku osoby której dane dotyczą),

 4. prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku nagrań zarejestrowanych przy pomocy „podstawowego” systemu monitoringu wizyjnego prawo do sprostowania ma ograniczony zakres stosowania),

 6. prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

 7. prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

 8. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

 2. Przebywając w strefach objętych monitoringiem wizyjnym Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach podanych wyżej. Przetwarzanie jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Infrastruktura w GOSiR Dopiewo objęta monitoringiem wizyjnym

System monitoringu wizyjnego obejmuje monitorowanie:

 1. kompleksów ORLIK 2012 w Dopiewie i Skórzewie,

 2. teren rekreacyjno-sportowy w Zborowie,

 3. halę sportową GOSiR w Dopiewie,

 4. siłownię znajdującą się w hali sportowej w Dopiewie.

Zakres funkcjonowania czasowego

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Brak rejestracji dźwięku

System monitoringu wizyjnego w GOSiR Dopiewo nie rejestruje dźwięku, nie umożliwia bieżącego odsłuchu i zapisu prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

Miejsce przechowywania obrazu

Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dyskach twardych zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem przez osoby nieuprawnione.

Elementy monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego składa się z:

 1. kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

 2. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

 3. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym.

Rozmieszczenie kamer

Kamery rozmieszczone są według „Planu rozmieszczenia kamer” dostępnego w siedzibie Administratora.

Tabliczki z klauzulą informacyjną

W lokalizacjach objętych monitoringiem zewnętrznym zainstalowane są tabliczki zawierająca klauzulę informacyjną, zgodnie z zasadą stosowania warstwowego obowiązku informacyjnego. Klauzula zawiera podstawowe informacje dotyczące funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego:

 1. nazwę i adres jednostki prowadzącej monitoring wizyjny,

 2. cele stosowania monitoringu,

 3. miejsca objęte zasięgiem monitoringu,

 4. okres czasu przechowywania nagrań monitoringu,

 5. miejsca w których można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonującego systemu monitoringu.

Dostęp do kopii nagrań

 1. Osoba obserwowana, nagrana za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w związku z realizacją swoich praw ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby, oraz nagrań swojego niepełnoletniego dziecka. W celu uzyskania dostępu do w/w nagrania należy wypełnić pisemny wniosek (Załącznik nr 1) skierowany do Administratora Danych Osobowych w GOSiR Dopiewo.

 2. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych Osobowych w GOSiR Dopiewo z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek (Załącznik nr 2) należy pisemnie w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 3. Kopia nagrania stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania będzie przechowywana przez okres 6 miesięcy licząc od daty pozytywnego zaopiniowania wniosku przez Administratora Danych Osobowych w GOSiR Dopiewo. Uprawniony organ publiczny np. Policja może wystąpić na piśmie o wydanie zabezpieczonego nagrania. Przekazanie następuje na podstawie protokołu (Załącznik nr 3). W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy licząc od daty pozytywnego zaopiniowania wniosku, kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 4. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

 5. Osoba upoważniona przez Administratora sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

 1. numer porządkowy kopii,

 2. okres, którego dotyczy nagranie,

 3. źródło danych, np.: lokalizacja kamery,

 4. data wykonania kopii,

 5. dane osoby, która sporządziła kopię.

 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego (Załącznik nr 4) sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

 1. numer porządkowy kopii,

 2. okres, którego dotyczy nagranie,

 3. źródło danych, np.: lokalizacja kamery,

 4. data wykonania kopii,

 5. dane osoby, która sporządziła kopię,

 6. podpis osoby, która sporządziła kopię,

 7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

Zachowanie poufności

Osoby, które mają wgląd w nagrania zarejestrowane przez monitoring wizyjny zobowiązane są do zachowania poufności i przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek informacyjny w Biuletynie Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany między innymi za pośrednictwem strony internetowej BIP zakładka Regulamin monitoringu wizyjnego, w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) RODO.

Informacja publiczna

Dane z systemu monitoringu wizyjnego zapisane na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

Anonimizacja

W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

Wzory wymienionych w regulaminie załączników są dostępne u Administratora i można je uzyskać zwracając się z wnioskiem do IOD pod adresem e-mail: iod.gosir@dopiewo.pl

O nas

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dopiewo - począwszy od tych najmłodszych a skończywszy na seniorach. Sport, turystyka i rekreacja - to nasza pasja.

 

Kontakt z nami

 • ul. Polna 1a,
     62-070 Dopiewo
 • Tel: +48 61 814 82 62
 • Email: gosir@dopiewo.pl