Zasady korzystania z placów zabaw podczas epidemii COVID-19

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

1.Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3.W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4.Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
5.Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw[1].
6.Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7.Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8.W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9.W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10.Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego.
11.Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
12.Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
13.Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe,
ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.