Zasady korzystania z kąpieliska Owocowa Plaża w Zborowie podczas epidemii COVID-19

Zasady organizacji i funkcjonowania kąpieliska w dobie COVID-19.

1.Na jedną osobę przebywającą na terenie kąpieliska winny wypadać 4 m2.
2. Należy zachowywać dystans społeczny /2m/ i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących)
3. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska
4. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
5. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
6. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
7.Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku. Środki do dezynfekcji zapewnia zarządca obiektu.
8. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
9. Nie należy korzystać z kąpielisk przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
10. Dezynfekcja węzłów sanitarnych, części wspólnych leży po stronie zarządcy obiektu.
11. Na terenie całego obiektu winny zostać rozwieszone informacje o zasadach korzystania z terenu.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.