Otwarty konkurs na najem terenu pod wypożyczalnię sprzętu pływającego na plaży w Zborowie

OTWARTY KONKURS NA NAJEM  TERENU POD WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NA PLAŻY W ZBOROWIE
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty konkurs ofert na najem:

Wydzielonego miejsca (45 m2) na terenie rekreacyjno- sportowym w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu pływającego (własność oferenta).

GOSiR Dopiewo udostępnia energię elektryczną (przyłącze 3 KW, 220-230 V opłata za zużycie energii elektrycznej w cenie czynszu), w cenie czynszu znajduje się również wywóz śmieci (maksymalnie jeden pojemnik 120l tygodniowo). Teren zarządzany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Minimalny czynsz najmu płatny z góry do 10 każdego miesiąca 200 zł. (dwieście złotych) miesięcznie + należny podatek VAT.

Najem wydzielonego miejsca (45 m2) dotyczy okresu od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku (istnieje możliwość najmu terenu również w innych terminach – wysokość czynszu jest uzależniona od ilości dni i proporcjonalna do stawki miesięcznej zaoferowanej przez najemcę)

I. Termin i warunki składania ofert

  1. Termin składania ofert:   13 kwietnia 2018 r.  do godziny 13.00
  2. Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a 

  w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją:

                 „Konkurs – Wypożyczalnia Sprzętu pływającego w Zborowie ”

II. Oferta powinna zawierać:

1. Dane Oferenta -nazwę firmy Oferenta, dokładny  adres  Oferenta.

2. Oferowaną cenę czynszu netto i brutto.

3. Koncepcję prowadzenia i zagospodarowania (np. jakim wypożyczalnia będzie dysponowała sprzętem [kajaki, rowery wodne, łódki, inne.], ilość sprzętu, cennik itp.)

4. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami,  i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

5. Zobowiązanie  Oferenta do  związania  się  warunkami oferty do czasu zawarcia umowy najmu.

6. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym.

7. Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie z CEIDG lub aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w przypadku spółki cywilnej – kopię umowy spółki cywilnej.

III. Wybór oferty

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna - otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie GOSiR Dopiewo  w dniu 13 kwietnia 2018 roku o  godz. 13.10

Wybór oferty nastąpi do dnia 18 kwietnia 2018 r.  w drodze konkursu. Przy wyborze oferty komisja będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę oraz załączoną koncepcję zagospodarowania.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną opublikowane na stronie www.gosir.dopiewo.pl

Organizator konkursu zawiadomi najemcę terenu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca terenu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu,  Dyrektor GOSiR-u Dopiewo zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

Wydzielone miejsce na terenie rekreacyjno - sportowym w Zborowie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym  061 8148262; 512 391 515
Informacje o konkursie można uzyskać u Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pana Marcina Napierały  tel. 061 81 48 262; 512 391 515

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega  prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.