Otwarty konkurs dla klubów z Gminy Dopiewo na najem pomieszczenia biurowego

OTWARTY KONKURS OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH GMINY DOPIEWO NA
NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO
znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty konkurs ofert na najem pomieszczenia nr 3 (na biuro o powierzchni 12,6 m2)
dla klubów sportowych zarejestrowanych w Gminie Dopiewo:

Minimalny czynsz najmu będzie płatny z góry za cały okres najmu  
(18.03 – 31.12.2019 roku) w wysokości 120,00
  (sto dwadzieścia złotych)
+ należny podatek VAT.

W czynszu zawarte są:

- ogrzewanie pomieszczenia

Pomieszczenie będzie możliwe do zagospodarowania od dnia 18 marca 2019 roku.

W przypadku, gdy współpraca z wybranym w drodze konkursu Oferentem, organizacja i prowadzenie przez niego działalności okaże się w ocenie Organizatora konkursu nienaganna.
I. Termin i warunki składania ofert

  1. Termin składania ofert:  15 marca 2019 r.  do godziny 12.00.
  2. Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a
     w godz. 8.00 – 12.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją :
     „Konkurs – wynajem pomieszczenia nr 3 ”

II. Oferta powinna zawierać:
Wypełiony Formularz oferty konkursowej zawiewrający:

- Dane Oferenta- firmę lub imię i  nazwisko Oferenta, dokładny  adres  Oferenta, 
- Oferowaną cenę czynszu netto i brutto z tytułu najmu,

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami i regulaminem, i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- Dane osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodniez dokumentem rejestrowym,

oraz dołączyć:

- Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie
z CEIDG lub aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w  przypadku  spółki  cywilnej - kserokopię  umowy  spółki  cywilnej).

III. Wybór oferty

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna obejmuje otwarcie ofert, które nastąpi w siedzibie GOSiR Dopiewo  w dniu 15 marca 2019 o  godz. 12.10.
Z kolei część niejawna obejmuje wybór oferty, który nastąpi do dnia 18 marca 2019 r. w drodze konkursu.

Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.

O wyniku postępowania konkursowego powiadamia się uczestników drogą pisemną.

Organizator konkursu zawiadomi wybranego najemcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu,
Dyrektor GOSiR-u Dopiewo zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.