Oferta pracy - instruktor rekreacji ruchowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

 

Nazwa i adres jednostki, określenie stanowiska pracy:

-   miejsce pracy: kompleks boisk sportowych „ORLK 2012” w Skórzewie, doraźnie pozostałe obiekty GOSiR,

-   stanowisko pracy: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ, zatrudnienie na umowę o pracę, 1/2 etatu   z dodatkową możliwością umowy zlecenie na ¼ etatu z Fundacją Orły Sportu.

 

Wymagania niezbędne:

- preferowane wykształcenie wyższe,

- obywatelstwo polskie,

- znajomość aktów prawnych: ustawy o sporcie, ustawy o finansach publicznych,

- umiejętność organizowania imprez rekreacyjno-sportowych,

- znajomość obsługi komputera,

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność  (charakter pracy wymaga dyspozycyjności i gotowości do pracy w soboty  i niedziele),

- odpowiedzialność, samodzielność,

- komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wyksztalcenie,

5.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko menedżera sportu,

8. inne dokumenty m.in. opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty pracy  w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej – GOSiR Dopiewo” w terminie  do 30 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00 osobiście lub pocztą na adres:                       

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo.

 

Dokumenty złożone w formie elektronicznej lub złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na  stronie internetowej www.gosir.dopiewo.pl