Dostępność bazy sportowo-rekreacyjnej w Dopiewie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z bazy sportowo-rekracyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie dopuszcza się korzystać w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) );

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

Co istotne, okoliczności, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za pomocą dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium albo przez odpowiednią organizację (międzynarodową lub polski związek sportowy).

 

Mówiąc bazie sportowo-rekracyjnej GOSiR w Dopiewie mówimy o:

hali sportowej, salce do ćwiczeń oraz siłowni

 

Obiekt ten ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA REKREACYJNEGO uprawiania różnych form aktywności sportowej.

 

Przypominamy, siłownia GOSiR - nieczynna do odwołania !

 

KONIECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

z trasy biegowej znajdującej się w lesie palędzko-zakrzewskim. Start w miejscowości Dąbrówka ul. Parkowa /na skraju lasu/

z terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie „OWOCOWA PLAŻA”.

z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy.

W trudnych dla nas wszystkich czasie zapraszamy do jazdy rowerem, biegania, chodzenia nordic walking, spacerów, ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

 

WAŻNE ! 

Ograniczenia przedłużono do dnia 28 marca 2021 roku. 

 

Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. (Poz. 436) zmienijące rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.